top of page
Vergadering

DIENSTEN

Aandacht voor inzet richt zich met haar diensten op de vier volgende pijlers:

ARBEIDSDESKUNDIG ADVIES

Aandacht voor inzet kan voor u een concreet en goed onderbouwd arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren bij langdurige ziekte van een werknemer. Werkgever en werknemer hebben de verplichting samen te werken aan re-integratie. Een arbeidsdeskundige onderzoek van Aandacht voor inzet geeft aan zowel de werkgever als aan de werknemer een duidelijk beeld van de mogelijkheid op terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces. Kan de werknemer in de eigen functie terugkeren? En wat zijn de re-integratiemogelijkheden? Een preventief advies kan daarnaast vaak een langdurend traject voorkomen.

 

Aandacht voor inzet staat voor:

> Onderzoek en rapportage door een professionele arbeidsdeskundige;

> Snelle inzetbaarheid van het onderzoek;

> Korte doorlooptijd van de oplevering van de rapportage (binnen 10 werkdagen nadat de gesprekken zijn gevoerd met betrokken partijen);

> Adequaat advies over de te nemen vervolgstappen;

> Objectief oordeel over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de eigen functie of aangepaste functie;

> Korte en efficiënte communicatielijnen.

 

Wat levert een arbeidsdeskundig onderzoek op voor de ondernemer?

Aan de hand van een arbeidsdeskundig onderzoek of advies kan een duidelijke koers worden bepaald in het arbeidsongeschiktheid dossier van de betrokken werknemer. De adviezen en aanbevelingen zullen leiden tot een snellere terugkeer van de werknemer in zijn of haar eigen functie of in ander -passend- werk en levert hierdoor voor de werkgever schadelastbeperking op en verzuimreductie. De rapportage geeft duidelijke adviezen en aanbevelingen en is een toevoeging voor het re-integratiedossier van de werknemer.

 

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundige stelt tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek vast wat de arbeidsmogelijkheden zijn van de werknemer met (blijvende) beperkingen. Kies op tijd voor een gedegen arbeidsdeskundig onderzoek, zodat re-integratie 1e en/of 2e spoor op een zo adequaat mogelijke manier kan worden ingezet. Dit voorkomt dat de werkgever een loonsanctie wordt opgelegd door het UWV.

 

Waarom is de inzet van een arbeidsdeskundige nodig?

Het gehele re-integratieproces wordt achteraf beoordeeld door het UWV. Bij steeds meer dossiers oordeelt het UWV dat de werkgever onvoldoende inspanningen heeft verricht om de werknemer weer aan het werk te krijgen. In die gevallen aarzelt het UWV niet om een loonsanctie aan de werkgever op te leggen. Met een arbeidsdeskundig onderzoek met concrete adviezen in uw hand, heeft u ook naar het UWV toe een sterk argument. U toont hiermee als werkgever aan dat u uw verantwoordelijkheid in het re-integratietraject serieus neemt. Als een loonsanctie wordt opgelegd door het UWV loopt dit voor de werkgever op jaarbasis op tot minimaal € 35.000, –.

 

Waar bestaat het arbeidsdeskundig onderzoek uit?

Bij het onderzoek wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de werknemer, zoals die zijn vastgesteld door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts vat dit advies samen in een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Hierin worden opgesomd welke fysieke en mentale belemmeringen zijn geconstateerd. Indien mogelijk worden het bedrijf en de werkplek van de werknemer bekeken en zal er overleg plaatsvinden met de bedrijfsarts, het UWV en (andere) behandelaars. Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 

> Gesprek met de werkgever;

> Gesprek met de werknemer;

> Driegesprek (indien nodig)

> Functie-analyse van de eigen functie;

> Werkplekonderzoek indien noodzakelijk;

> Opstellen arbeidsdeskundige rapportage.

 

De arbeidsdeskundige zal vervolgens de belastbaarheid van de werknemer versus de eisen van de functie beoordelen en de volgende vragen beantwoorden:

> Kan de werknemer zijn eigen functie bij deze werkgever nog uitvoeren?

> Zo nee, is deze functie met behulp van (taak)aanpassingen passend te maken?

> Zo nee, kan de werknemer ander werk bij de eigen werkgever uitvoeren?

> Zo nee, zijn er mogelijkheden om de werknemer naar ander werk te begeleiden bij een andere werkgever en is een vervolgtraject gewenst?

 

Wanneer kiest u voor een arbeidsdeskundig onderzoek?

De noodzaak van een arbeidsdeskundig onderzoek doet zich meestal voor na ongeveer 10 maanden van verzuim, maar soms ook eerder (bijvoorbeeld bij een blijvende beperking, waarbij terugkeer in eigen werk niet te verwachten is). Aandacht voor inzet kan voor u een concreet en goed onderbouwd arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren bij langdurige ziekte van een werknemer. Werkgever en werknemer hebben de verplichting samen te werken aan re-integratie. Een arbeidsdeskundige onderzoek van AanDachtvoorInzet geeft aan zowel de werkgever als aan de werknemer een duidelijk beeld van de mogelijkheid op terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces. Kan de werknemer in de eigen functie terugkeren? En wat zijn de re-integratiemogelijkheden?

ARBEIDSDESKUNDIG ADVIES
VERZUIMBEGELEIDING

VERZUIMBEGELEIDING

Werknemers die ziek worden zijn meestal binnen een paar dagen weer op de been. Maar het kan voorkomen dat een medewerker langer uit de roulatie is. Aandacht voor inzet kan voor de werkgever en werknemer een adequaat en efficiënt verzuimbegeleiding traject inzetten als een werknemer langdurig (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt.

 

Tijdens de verzuimbegeleiding staat Aandacht voor inzet voor:

> Snelle inzet van een casemanager;

> Persoonlijke benadering met betrokken partijen;

> Poortwachterproof dossiervorming en alert op voorkomen van loonsancties;

> Toepassen van kennis op dossierniveau;

> Efficiënte communicatie met bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, UWV etc.:

> Bevorderen van de meest snelle manier van terugkeer naar werk of aangepast werk van de werknemer;

> Korte en efficiënte communicatielijnen.

Wat levert voor u als ondernemer verzuimbegeleiding op?

De aanpak van Aandacht voor inzet tijdens de verzuimbegeleiding is erop gericht om de werknemer optimaal te begeleiden met als doel zo snel mogelijk terugkeer in het eigen werk. Dit levert schadelastbeperking op voor de werkgever zoals een forse reductie van omzetverlies, minder noodzakelijke vervanging van medewerkers en verlaging van de WIA-premie.

Wat is verzuimbegeleiding?

Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die hierdoor capaciteit mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om een zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat heet verzuimbegeleiding.

Zowel werkgever als de zieke werknemer is verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat zij er beiden alles aan moeten doen om het verzuim door ziekte zo kort mogelijk te maken. Hierbij is het verstandig zich te laten ondersteunen door een deskundige op het gebied van re-integratie. De bedrijfsarts stelt vast wat de werknemer medisch gezien nog aan werk kan verrichten en is uitgangspunt tijdens het verzuimbegeleidingstraject.

 

Verzuimbegeleiding voor werkgever en werknemer

Verzuim en/of stagnerend herstel is contraproductief en legt druk op medewerkers en organisatie. Daarnaast vormt verzuim een behoorlijke kostenpost, denk aan loondoorbetaling bij ziekte, vervangingskosten en premiestijgingen. Door efficiënte begeleiding van werknemer en werkgever kan het traject van de verzuimende of niet functionerende werknemer positief worden beïnvloed. Maar ook kunnen de schadelijke gevolgen worden beperkt. Dit tot tevredenheid van werkgever en werknemer.

 

Ontzorgen voor u als werkgever

Het is als werkgever belangrijk te onderkennen dat bij verzuim drie specialistische vakgebieden samenkomen: medisch, juridisch en arbeidsdeskundig. Deze dienen goed in evenwicht te worden gehouden om te komen tot het beste resultaat. Juist de gecombineerde aanpak van Aandacht voor inzet op deze disciplines zorgt voor effectiviteit en doeltreffendheid tijdens de begeleiding.

 

Begeleiding voor de werknemer

Bij de werknemer komen er veel verplichtingen om de hoek kijken tijdens arbeidsongeschiktheid. De begeleiding van Aandacht voor inzet is erop gericht welke stappen de werknemer moet zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Advisering en ondersteuning op het gebied van re-integratie staat voorop en worden de te nemen stappen en acties uiteengezet en gemotiveerd in een persoonlijke benadering.

 

Daarnaast adviseert Aandacht voor inzet bij diverse onderwerpen zoals:

> Kan er nog re-integratie plaatsvinden in het eigen werk;

> Welke andere werkzaamheden zijn uitvoerbaar;

> De financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid;

> Welke juridische rechten en plichten er zijn tijdens re-integratie;

> Welke interventies intern of extern mogelijk zijn;

> Wet en regelgeving Wet Poortwachter;

> Loopbaanadvies.

 

Waar bestaat verzuimbegeleiding uit

Om instroom in de WIA te voorkomen en te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie is de Wet Verbetering Poortwachter (zie website www.uwv.nl) in werking getreden. Deze schrijft voor wat werkgever en werknemer moeten doen bij dreigend langdurig verzuim.

 

Wat kost een verzuimende werknemer?

Veel organisaties zijn eigen risicodrager maar ook organisaties die verzekerd zijn hebben veel baat bij een lager verzuim. Gemiddeld kost een verzuimende werknemer € 250,- per dag. Duurt dit 12 jaar, dan kan dat oplopen tot enkele tonnen!

De eerste 2 jaar is de werkgever verplicht loon door te betalen in het kader van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ). Valt uw werknemer niet onder deze regeling dan ontvangt hij of zij twee jaar maximaal een Ziektewetuitkering.

Na twee jaar kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. UWV legt de rekening bij de werkgever neer. Hier komen nog de kosten bij voor re-integratie-inspanningen waartoe de werkgever verplicht is.

Het loont dus om te zorgen voor doeltreffende verzuimbegeleiding en effectieve begeleiding van re-integratie/ mobiliteit. Vanzelfsprekend is dit ook in het belang van uw werknemer.

DUURZAME INZETBAARHEID

DUURZAME INZETBAARHEID

Medewerkers zijn het kapitaal van een organisatie. Het is belangrijk te investeren in werknemers of de organisatie nu groot of klein is. Het kost tijd en energie om medewerkers te werven, ontwikkelen, tevreden te houden, etc. Als een medewerker goed functioneert, duurzaam inzetbaar is en tevreden dan plukt ook een organisatie hier de vruchten van.

 

Om duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie te verhogen, staat Aandacht voor inzet voor:

> Een analyse van de organisatie en het personeelsbestand;

> Persoonlijke benadering met betrokken partijen;

> Advies over duurzame inzetbaarheid d.m.v. workshops, training, coaching of een ander soort interventie;

> Organisatie brede bewustwording en het creëren van draagvlak bij leiding en medewerker:

> Korte en efficiënte communicatielijnen.

> (Individuele) coaching

 

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een term die in geen een HR-beleidsstuk nog kan ontbreken. Maar wat betekent het eigenlijk? Duurzaam betekent letterlijk langdurend. Maar langdurend inzetbaar zijn behelsd niet de volledige betekenis van duurzame inzetbaarheid. De WHO (World Health Organisation) geeft aan dat de focus ten aanzien van duurzaam inzetbaar werk drie doelstellingen kent;
 

> Het onderhouden en de promotie van gezondheid, motivatie en werkcapaciteit van de werknemer

> Het verbeteren van de werkomgeving en van het werk teneinde deze veilig, gezond en ontwikkelingsgericht te laten zijn.

> Het ontwikkelen van een arbeidsorganisatie en cultuur in een richting die ontwikkeling, gezondheid en veiligheid in het werk te ondersteunen.

 

Duurzaam werk zorgt dat medewerkers in staat zijn om zich te ontwikkelen, te presteren in het werk en gezond en gemotiveerd aan het werk te blijven voor lange tijd.

 

Wat levert duurzaam inzetbaar werk u als organisatie op?

Aandacht voor inzet is erop gericht breed te adviseren over de verplichtingen, mogelijkheden en kansen die duurzaam werk binnen uw organisatie en personeelsbestand biedt.

Zowel werkgevers als werknemers worden tegenwoordig steeds meer geconfronteerd met complexe uitdagingen. Aanpassingen en oplossingen voor langer en breder doorwerken is door maatschappelijke ontwikkelingen, de economie en globalisering, de vergrijzing en de ontgroening van de arbeidsmarkt, noodzakelijk geworden om als organisatie vitaal te kunnen blijven in een turbulente omgeving. N.B. gaat met ingang van 2021 de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar.

 

Duurzame inzetbaarheid is ook een speerpunt van de overheid en wordt steeds vaker opgenomen in Cao’s. Ook speelt de participatiewet een steeds grotere rol.

De werkgever krijgt een steeds grotere verantwoordelijkheid zijn personeelsbestand duurzaam inzetbaar te houden. Anticiperen op deze nieuwe maatschappelijke eisen is noodzakelijk voor een gezonde en duurzame organisatie en het borgen van kwaliteit.

COACHING

COACHING
(ARBEID & LOOPBAAN)

De maatschappij wordt complexer en vraagt steeds meer van ons. Dit geldt niet alleen voor een organisatie maar ook voor het individu. Wij krijgen het als mens steeds drukker en er wordt meer van ons gevraagd. Zeker in bepaalde levensfases. Denk aan de zorg van de kinderen, gecombineerd met werk, de sociale verplichtingen en mantelzorg. Ook voor de werknemer is het vraagstuk van duurzame inzetbaarheid dagelijks relevant.

Velen lopen dan ook vast en raken de balans kwijt. Dit kan in de privésfeer gebeuren maar ook op het werk.

Niet alleen de maatschappij maar ook de organisatie vraagt steeds meer flexibiliteit en brede inzetbaarheid van zijn werknemers.
 

Coaching kan inzichten geven en ondersteunen met oplossingsgerichte strategieën om weer in balans te komen.

De hulpvraag kan liggen bij werkgever maar ook bij een werknemer en kan o.a. gaan over de balans tussen werk/privé, het functioneren, loopbaan, samenwerking etc.

 

Aandacht voor inzet versterkt een team of individu d.m.v. coaching en staat voor:

> Een persoonlijk coaching traject aangevraagd door de werkgever

> Een persoonlijk coaching traject aangevraagd door de werknemer

> Een loopbaantraject

> Ondersteuning bij functioneren en een functioneringstraject.

> Een maatwerktraject
 

Aandacht voor inzet is gericht op het individueel ondersteunen van medewerkers of leidinggevenden door middel van individuele coaching op basis van verschillende technieken en interventies om de duurzame inzetbaarheid, motivatie of ontwikkeling van het individu of team te herstellen of verbeteren. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen coaching instrumenten worden ingezet.

 

Wat verstaan we onder coaching?

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

> Bewustwording en persoonlijke groei

> het vergroten van zelfvertrouwen en

> het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden (nobco-definitie)

 

Wat levert coaching u als organisatie op?

Coaching of individuele begeleiding kan aangeboden worden als een leidinggevende of een werknemer vastloopt in het eigen werk, in het team waarin hij/zij werkt of met zichzelf. Ook bij (dreigend) ontslag vanwege langdurend  verzuim, een tweede spoortraject, veranderingen binnen de organisatie of wanneer de medewerker niet meer op de juiste plek zit en daardoor niet in zijn kracht staat. Coaching kan ondersteuning bieden bij de zoektocht naar een nieuwe of passende baan of een andere functie binnen de organisatie. Ook kan coaching inzicht geven in de rol die een medewerker heeft binnen de organisatie of oplossingen voor het verbeteren van functioneren. Zowel werkgever als werknemer kunnen werken aan een oplossing die gericht is op de toekomst, verbetering van loopbaan of de doorstroom, een positief bedrijfsimago, een gezonder personeelsbestand maar ook nieuwe toekomstmogelijkheden voor de werknemer. De werknemer blijft hierdoor doorgaans gemotiveerder om nieuwe kansen te ontdekken en aan te pakken. Dit zal uiteindelijk ook de duurzame inzetbaarheid verhogen, uitval voorkomen en het verlies van kwaliteit binnen een organisatie laten dalen.
 

Andere onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens een coaching traject (op maat) bij Aandacht voor inzet:

> Inzicht in eigen kwaliteiten voor individu of team

> Inzicht in drijfveren van het individu of team

> Oplossingen bij een (dreigend) conflict

> Teambuilding

> Workshops/trainingen op maat

bottom of page